Polityka prywatności

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada ona ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony.
2. Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), informujemy o zasadach ochrony danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż Państwa dane osobowe są niezbędne do realizacji umowy.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest PPUH Metal Mania Jacek Remiszewski z siedzibą przy ul. Sportowej 5, 39-320 Przecław, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Mielcu pod numerem NIP 817 177 45 61 (zwany dalej „Właściciel”).
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO).
2. Wywiązania się przez Właściciela z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust 1 lit c RODO).
3. Dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Właściciela (art. 6 ust lit f RODO).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Upoważnieni pracownicy Właściciela.
2. Podmioty współpracujące dla potrzeb należytego funkcjonowania, jak również świadczenia usług lub wykonywania umów, w tym usług technicznych ( tacy jak firmy telekomunikacyjne, hostingowe, właściciele serwerów i przestrzeni, w których przechowywane są dane). Podmioty świadczące czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
3. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
4. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane przez czas wymagany przez przepisy prawa, dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń Właściciela. Dane osobowe będą przechowywane z zachowaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających odpowiednie ich zabezpieczenia.
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Właściciela informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać sprostowania swoich danych osobowych.
3. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia danych osobowych.
4. Użytkownik może w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
5. Użytkownik może w każdej chwili zażądać przeniesienia danych.
6. Użytkownik może w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa UODO, na adres Urzęd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami z art. 13 ust 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.